top of page

Privacyverklaring

In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Nravl omgaat met uw persoonsgegevens. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten hoe we dat doen.

Deze website wordt beheerd door Nravl gevestigd te Londerzeel, ook wel “wij” genoemd. Dit Privacy Statement is van toepassing op de website www.nravl.nl. Tijdens uw bezoek aan deze website kan Nravl persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Nravl zal deze persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden beschreven in dit Privacy Statement en zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking (algemeen)

Uw persoonsgegevens worden door Nravl verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Nravl inzake het leveren van adviesdiensten ter verbetering van de dienstverlening van Nravl en het beheren van de relatie met de klant.

 

Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u verbinding maakt met internet. Hiermee kunnen computers en servers u herkennen en met anderen communiceren. IP-adressen waarvan bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm worden gebruikt om trends in het gebruik van de website te identificeren en prestatieanalyses uit te voeren.

 

Omdat Nravl haar website ook als wervingstool gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae naar een van onze medewerkers sturen. De gegevens die u in dit kader verstrekt, zullen door Nravl uitsluitend voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • voor werving- en selectiedoeleinden binnen Nravl;

  • voor communicatiedoeleinden: bijvoorbeeld om een afspraak te maken als Nravl je wil uitnodigen voor een kennismakings- of sollicitatiegesprek;

  • in het geval dat uw sollicitatie in aanmerking is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Cookies

Nravl kan cookies gebruiken op haar websites. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die via uw browser naar uw computer worden gestuurd. Analytische cookies stellen ons in staat om anonieme informatie te verkrijgen over de bezoeken aan de websites van Nravl. Nravl zal deze informatie voornamelijk gebruiken om de websites zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen van bezoekers. We zullen cookies nooit gebruiken om informatie van uw computer op te halen die niet met de cookies is meegestuurd. Wij gebruiken alleen tracking cookies en/of cookies die persoonsgegevens verzamelen als u ons daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u automatische acceptatie uitschakelen in uw browserinstellingen. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.

E-mailen

Via de website kunnen ook e-mailberichten worden verzonden. Berichten die op deze manier worden verzonden, bevatten uw gebruikersnaam en e-mailadres, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Als u ons een verzoek of opmerkingen stuurt via e-mail, is het mogelijk dat Nravl bovengenoemde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/om uw e-mail te beantwoorden.

Bijzondere persoonsgegevens

Nravl vraagt via de website geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit wettelijk verplicht is voor de werving van personeel. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeur of strafrechtelijke gegevens. Wij raden af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken.

Beveiligings niveau

Nravl beveiligt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging tot een minimum te beperken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, encryptie van data en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Alle medewerkers van Nravl dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften die gelden voor de gehele organisatie. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde Nravl-medewerkers en deze medewerkers verplichten zich tot geheimhouding van deze informatie.

Mocht u toch van mening zijn dat er misbruik is gemaakt van gegevens, neem dan contact met ons op via privacy@nravl.nl

Bewaring van gegevens

Nravl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de hierboven beschreven doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht, of (als dit langer is) tot aan de bewaartermijn is verlopen op grond van geldende gedragscodes en beroepsregels.

Derden

Uw persoonsgegevens worden door Nravl vertrouwelijk behandeld en niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt tenzij:

  • Nravl is hiertoe wettelijk verplicht;

  • Nravl onderzoekt de mogelijkheid van opdracht ten behoeve van haar dienstverlening;

  • je vraagt hier expliciet om; dit is nodig om u publicaties, marketingmateriaal, referentiemateriaal of andere informatie te kunnen toesturen;

  • u zich aanmeldt voor door derden georganiseerde congressen of evenementen;

  • deze derden zijn andere Nravl-entiteiten.

 

De website van Nravl wordt niet gebruikt voor het verzamelen of samenstellen van persoonsgegevens met als doel deze naar buiten te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of het verzorgen van mailings voor derden.

Externe links

Nravl heeft links naar websites van derden opgenomen. Als u via zo'n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de Privacyverklaring van Nravl daar niet meer van toepassing is. Deze derde partijen of anderen kunnen op deze websites informatie over u verzamelen. Nravl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch voor het handelen van deze derden en anderen. Wij raden u aan het Privacy Statement van deze websites te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

 

De Nravl-site kan functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via onder meer sociale media, zoals Linkedin. Deze sociale media-applicaties kunnen informatie over uw gebruik van de Nravl-website verzamelen en gebruiken. Persoonlijke gegevens die u deelt via sociale media-applicaties kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die sociale media-applicatie en dergelijke interactie wordt beheerst door het privacybeleid van die sociale media-applicaties. Nravl heeft geen invloed op, en is niet verantwoordelijk voor, deze social media toepassingen. Daarnaast kan de Nravl-website gebruik maken van blogs, forums, crowdsourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u via deze applicaties en diensten beschikbaar stelt, kunnen, tenzij anders vermeld, worden gedeeld met andere gebruikers van deze applicaties en diensten op wie wij weinig of geen invloed hebben.

Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie heeft met onze organisatie kunt u uw persoonsgegevens na schriftelijk verzoek (per e-mail naar onderstaand adres) inzien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u daarnaast niet wenst te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons dit schriftelijk laten weten. Nravl aanvaardt de verantwoordelijkheid dat persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat deze door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig worden vastgelegd. Nravl aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Nravl, nadat zij ervan op de hoogte is gesteld dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet meer correct zijn, deze gegevens aanpassen op basis van nieuwe gegevens die wij van u ontvangen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat handelingen van Nravl aanleiding geven tot een dergelijke klacht.

Contact details

U kunt uw vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sturen naar: privacy@nravl.nl

Privacyverklaring wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

 

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd in januari 2023.

bottom of page